ศูนย์ความรู้

ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล.

หลักเกณ์ วิธีการ ในการปฏิบัติงาน

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่น ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่น ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
Post by ศรชล.

คู่มือการปฏิบัติงาน

ไม่พบข้อมูล

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ​คณะกรรมการ​บริหาร​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ ว่าด้ว​ยการ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ภาค และศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​จังหวัด​ พ.ศ.๒๕​๖​๓​
ระเบียบ​คณะกรรมการ​บริหาร​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ ว่าด้ว​ยการ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ภาค และศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​จังหวัด​ พ.ศ.๒๕​๖​๓​
Post by ศรชล.

เอกสารอื่นๆ

วิดิโอและไฟล์ข้อมูลความรู้ที่สำคัญ

ไม่พบข้อมูล